Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.1.2018 alkaen.

1.VARHAISKASVATUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOTPerheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kans-saan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Tuloina otetaan huomioon mm:
• ansiotulot (brutto), myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio, vuorolisät ym.
• verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelinetu )
• itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
• pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot)
• vanhempainraha, äitiysraha, isyysraha, osittainen ja joustava hoitoraha
• työttömyysturvalain mukainen päiväraha
• Kelan maksama peruspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki
• työvoimakoulutuksen koulutustuki, ammattijärjestön maksama koulutustuki
• sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha
• Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
• eläkkeet ja elinkorko (myös lasten, jotka ovat varhaiskasvatuksessa)
• elatusavut ja elatustuet varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
• kunnan maksama omaishoidontuki, perhehoitajan hoitopalkkio
• metsätulona huomioidaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta ker-rottuna metsämaan pinta-alalla
(tästä määrästä vähennetään 10% ja metsätalouden korot)
• lomaraha (5% bruttopalkasta kuukautta kohti)
• muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot

Tuloina ei oteta huomioon (asiakasmaksulaki 11§ 3 mom):
• lapsilisä, lasten kotihoidon tuki
• asumistuki
• vammaistuki
• lapsen hoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki
• kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
• tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
• sotilasavustus, rintamalisä
• opintotuki, opintotuen asumislisä, koulutusrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki, opintojen joh-dosta suoritettavaa apuraha
• perhehoidon kustannusten korvaukset
• toimeentulotuki
Tuloista vähennetään:
• suoritetut elatusapumaksut
• rahalla maksettava syytinki


Opiskelijat ilmoittavat opiskelun ohella ja kesän aikana saadut tulonsa.

2. PALVELUN VARAAMINEN

Aikaperusteisen asiakaslaskutuksen maksutaulukko

Varhaiskasvatusaika kuukaudessa

Varhaiskasvatusaika keskimäärin viikossa

Maksu-

prosentti

Nuorin

lapsi

maksu maksimi

Seuraava lapsi

maksu

maksimi

Seuraavat lapset

maksu

maksimi

enintään 86h/kk

enintään 20h/viikko

50 %

145 €

73 €

29 €

yli 86-150h/kk

yli 20-35h/viikko

75 %

218 €

109 €

44 €

yli 150h/kk

yli 35h/viikko

100 %

290 €

145 €

58 €

Varhaiskasvatusaika varataan vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan ja tarkistus tehdään vanhempien kirjallisen hakemuksen perusteella seuraavasta kalenterikuukaudesta lähtien. Esimerkiksi työpaikan vaihdos, osa-aikatyö tms. voivat olla palveluntarpeen määrän tarkistamisen perusteita. Vanhempien lomat eivät ole tarkistusperuste.

Jos lapselle varattu varhaiskasvatusaika kuukaudessa ylittyy, peritään kyseiseltä kuukaudelta asiakasmaksu suuremman varhaiskasvatusajan mukaan. Jos varattu aika ylittyy kahtena perättäisenä kuukautena, palveluntarpeen katsotaan muuttuneen ja varhaiskasvatuksen sijoitus- ja maksupäätökset muutetaan automaattisesti isomman varhaiskasvatusajan mukaisesti.

3. ASIAKASMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, yhteenlaskettujen bruttotulojen sekä lapselle varhaiskasvatuksesta varatun ajan perusteella.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Uudet tulorajat ja maksuprosentit

Perheen koko

Tuloraja €/kk

Maksuprosentti

Alin maksu 27€, tuloraja €/kk

Korkein maksu 290€, tuloraja €/kk

2

2050

10,70 %

2303

4756

3

2646

10,70 %

2899

5352

4

3003

10,70 %

3256

5709

5

3361

10,70 %

3614

6067

6

3718

10,70 %

3971

6424

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, asiakasmaksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa nostetaan 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksu on 290 euroa. Perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten osalta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Perheen tulee toimittaa tulotiedot varhaiskasvatustoimistoon kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Jos tulotietoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, tulotiedot huomioidaan varhaiskasvatusmaksussa seuraavan täyden kuukauden alusta.

JOS PERHE EI ILMOITA TULOJAAN, VARHAISKASVATUKSESTA LASKUTETAAN KORKEIMMAN MAKSUN MUKAISESTI PALVELUNTARPEEN MUKAAN:

ENINTÄÄN 20H/VKO - 145 €/KK,

YLI 20-35H/VKO – 218 €/KK,

YLI 35H/VKO- 290,00 €/KK.

Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään lapsen asiakasmaksu huoltajalle, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsella on virallinen osoite. Poikkeustapauksissa palvelusopimus voidaan tehdä myös etävanhemman kanssa.

4. VARHAISKASVATUSMAKSUJEN TARKISTUS

Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan vuosittain sekä kesken vuoden, mikäli perheen tulot laskevat tai nousevat 10 % tai enemmän. Vanhempien velvollisuus on ilmoittaa tulojen muutoksista mahdollisimman pian varhaiskasvatustoimistoon. Myös perhekoon ja palveluntarpeen muuttuessa asiakasmaksu tarkistetaan. Muutokset huomioidaan varhaiskasvatusmaksuissa seuraavan täyden kuukauden alusta.

5. TILAPÄINEN VARHAISKASVATUS

Harkinnanvaraisesta tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksuna yli 5h/pv 17 € /pv ja alle 5h/pv 10 € /pv.

6. VIRIKEPAIKKA

Varhaiskasvatuksen virikepaikkaa käyttävä lapsi on vakituisesta varhaiskasvatuksesta poissaolevan lapsen paikalla, joten virikepaikasta laskutetaan varattujen tuntien mukaan.

7. ESIOPETUS

Esiopetusta annetaan 4 h/pv, 20 h/vk ja se on maksutonta. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, peritään maksu tuntiperusteisesti varattujen tuntien mukaan.

Varhaiskasvatusaika

esiopetuksen lisäksi

Maksuprosentti

enintään 20h/vko

50 %

yli 20-35h/vko

75 %

yli 35h/vko

100 %

Jos esiopetusikäiselle lapselle varattu varhaiskasvatusaika ylittyy, kun esiopetusta ei järjestetä syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana, peritään kyseisenä kuukautena asiakasmaksu toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan. Esiopetuksen päätyttyä keväällä, tekevät vanhemmat kesän ajaksi esiopetusikäiselle lapselle tarvittaessa ilmoituksen palveluntarpeen muutoksesta.


8. ASIAKASMAKSUN PERIMINEN POISSAOLOAJALTA

Kuukausittainen asiakasmaksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta (asiakasmaksulaki 9§).

Lapsen ollessa sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet lapselle määritellystä kuukausimaksusta.

Jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Lapsen ollessa muusta kuin edellä mainituista syistä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden peritään puolet määritellystä varhaiskasvatusmaksusta.

Lapsen isän ollessa jo varhaiskasvatuksen aloittaneesta lapsesta isyysrahakaudella, maksua ei peritä ko. päiviltä, koska lapsella ei ole kyseisenä aikana oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa.

9. MUUT VARHAISKASVATUSMAKSUIHIN LIITTYVÄT ASIAT

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

Varhaiskasvatusmaksu peritään 11 kuukaudelta toimintakauden aikana (1.8 – 31.7). Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli varhaiskasvatus on alkanut edellisen vuoden elokuussa ja jatkuu keskeytyksettä koko toimintakauden ajan.

Kesäajalle 1.6.–31.8. kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasperheet voivat tehdä sopimuksen 12.5. mennessä lapsen/lasten vähintään viiden viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta. Kyseiseltä ajalta ei peritä varhaiskasvatusmaksua ja hyvitys pohjautuu aikaperusteiseen asiakasmaksuun.

Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan heinäkuussa vain sitä todella tarvitseville eli heinäkuussa työssäkäyville tai päätoimisesti opiskelevien huoltajien lapsille. Heinäkuuksi varhaiskasvatusta haetaan etukäteen kirjallisesti erillisellä päivystyslomakkeella.

Lapsen varhaiskasvatuksen palveluntarve on irtisanottava kirjallisesti lomakkeella tai sähköpostilla ennen palveluntarpeen päättymistä. Palveluntarpeen päättymisen jälkeen tulevasta irtisanomisesta varhaiskasvatusmaksun hyvitys alkaa irtisanomispäivästä lukien.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskutetaan varhaiskasvatusajan mukaan kuukausittain jälkikäteen.

Ostopalveluna järjestetyssä varhaiskasvatuksessa peritään samat maksut kuin kunnan järjestämästä vastaavasta varhaiskasvatuksesta.

Varhaiskasvatuksen hintaindeksinä käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Seuraavan kerran tarkistus tulee voimaan 1.8.2018.

Oulaisten kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta on 17.1.2018 § 7

hyväksynyt edellä mainitut varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

ja niiden periaatteet 1.1.2018 alkaen.

Varhaiskasvatustoimisto

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi