Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen.

1. VARHAISKASVATUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT

Tuloina otetaan huomioon:
- veronalaiset ansio- ja pääomatulot
- kuukausitulojen vaihdellessa viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo
- vanhempainraha, äitiysraha, isyysraha
- osittainen ja joustava hoitoraha
- työllisyyskurssipäiväraha
- työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki
- päivähoidon käyttäjälle ja hänen huoltajalleen maksettavat eläkkeet, elinkorko
- päivähoidon käyttäjälle maksettava elatustuki
- ammattijärjestön maksama koulutustuki
- omaishoidontuki
- auto-, ruoka-, puhelinetu
- metsätulona huomioidaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla (tästä määrästä vähennetään 10% ja metsätalouden korot)
- verosta vapaat merkittävän suuret kilometrikorvaukset ja päivärahat

Tuloina ei oteta huomioon:
- lapsilisää
- asumistukea
- sotilasavustusta, rintamalisää
- opintorahaa, opintotuen asumislisää
- perhehoidon kustannusten korvauksia
- aikuiskoulutustukea
- lasten kotihoidon tukea

Tuloista vähennetään:
- suoritetut elatusapumaksut (liitteenä tosite)
- rahalla maksettava syytinki

Opiskelijat ilmoittavat opiskelun ohella ja kesän aikana saadut tulonsa.


2. VARHAISKASVATUSMAKSUJEN TARKISTUS

Varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan kesken toimintakauden, mikäli tulot laskevat tai nousevat 10 % tai enemmän. Vanhempien velvollisuus on ilmoittaa tulojen muutoksista mahdollisimman pian varhaiskasvatustoimistoon. Muutokset huomioidaan varhaiskasvatusmaksuissa seuraavan täyden kuukauden alusta.

JOS HAKIJA EI ILMOITA PERHEEN TULOJA, KUNTA VOI MÄÄRÄTÄ ENIMMÄISMAKSUN PALVELUNTARPEEN MUKAAN:

ENINTÄÄN 20H/VIIKKO: 145 €/KK,

YLI 20-35H/VIIKKO: 218 €/KK JA

YLI 35H/VIIKKO: 290 €/KK.


3. ASIAKASMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja yhteenlaskettujen bruttotulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Perheen koko Tuloraja €/kk Maksuprosentti Alin tuloraja 27 €/kk Korkein maksu 290 €/kk
2 1915 11,5 % 2150 4437
3 1915 9,4 % 2202 5000
4 2053 7,9 % 2395 5724
5 2191 7,9 % 2533 5862
6 2328 7,9 % 2690 5999

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, niin asiakasmaksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa nostetaan 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.


4. PALVELUN VARAAMINEN

Aikaperusteisen asiakaslaskutuksen maksutaulukko

Varhaiskasvatusaika

viikossa

Varhaiskasvsatusaika

kuukaudessa

Maksuprosentti

Nuorin lapsi

maksimi maksu

Seuraava lapsi

maksimi maksu

Seuraavat lapset

maksimi maksu

enintään 20h/viikko enintään 86h/kk 50 % 145 € 131 € 29 €
yli 20- 35h/viikko yli 86-150h/kk 75 % 218 € 196 € 44 €
yli 35h/viikko yli 10h/kk 100 % 290 € 261 € 58 €

Varhaiskasvatusaika varataan vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan ja tarkistus tehdään vanhempien hakemuksen perusteella seuraavasta kalenterikuukaudesta lähtien.


5. TILAPÄINEN VARHAISKASVATUS

Harkinnanvaraisesta tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään asikasmaksuna yli 5h/pv 17 € /pv ja alle 5h/pv 10 € /pv.


6. VIRIKEPAIKKA

Virikepaikkaa käyttävä lapsi on vakituisesta hoidosta poissaolevan lapsen paikalla, joten virikepaikasta laskutetaan vain varatut päivät.


7. ESIOPETUS

Esiopetusta annetaan 4 t/pv, 20 t/vk ja se on maksutonta. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, peritään maksu tuntiperusteisesti varattujen tuntien mukaan.

Varhaiskasvatusaika

esiopetuksen lisäksi

Maksuprosentti

esiopetus+varhaiskasvatuksen maksu

enintään 20h/viikko 50 %
yli 20h-35h/viikko 75 %
yli 35h/viikko 100 %

Jos esiopetusikäiselle lapselle varattu varhaiskasvatusaika ylittyy, kun esiopetusta ei järjestetä syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana, peritään kyseisenä kuukautena suurempi asiakasmaksu. Esiopetuksen päätyttyä keväällä, tekevät vanhemmat kesän ajaksi esiopetusikäiselle lapselle tarvittaessa ilmoituksen palveluntarpeen muutoksesta.


8. ASIAKASMAKSUN PERIMINEN POISSAOLOAJALTA

Kuukausittainen asiakasmaksu peritään myös tilapäisen poissaolon ajalta.

Lapsen ollessa sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet lapselle määritellystä varhaiskasvatusmaksusta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Lapsen ollessa muusta kuin edellä mainitusta syystä poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet määritellystä varhaiskasvatusmaksusta.


9. MUUT VARHAISKASVATUSMAKSUIHIN LIITTYVÄT ASIAT

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, asiakasmaksu peritään lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan mukaan.

Varhaiskasvatusmaksu peritään 11 kuukaudelta toimintakauden aikana (1.8.-31.7.). Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli varhaiskasvatus on alkanut edellisen vuoden elokuussa ja jatkuu keskeytyksettä koko toimintakauden ajan. Kunnallista varhiskasvatusta tarjotaan heinäkuussa vain sitä todella tarvitseville eli heinäkuussa työssäkäyville tai päätoimisesti opiskelevien huoltajien lapsille. Heinäkuuksi varhaiskasvatusta haetaan etukäteen kirjallisesti erillisellä päivystyslomakkeella.

Lapsen varhaiskasvatuksen palveluntarve on irtisanottava kirjallisesti tai sähköpostitse ennen palvelusuhteen päättymistä. Palveluntarpeen päättymisen jälkeen tulevasta irtisanomisesta varhaiskasvatusmaksun hyvitys alkaa irtisanomispäivästä lukien.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskutetaan varatun varhaiskasvatusajan mukaan jälkikäteen.

Ostopalveluna järjestetyssä varhaiskasvatuksessa peritään samat maksut kuin kunnan järjestämästä vastaavasta varhaiskasvatuksesta peritään.

Tulorajoja ja enimmäismaksuja tarkistetaan opetustoimen hintaindeksillä joka toinen vuosi. Seuraavan kerran tarkistus tehdään 1.8.2018.


Oulaisten kaupungin sivistyslautakunta on 21.02.2017 § 15 hyväksynyt edellä mainitut varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden perusteet 1.3.2017 alkaen.


Varhaiskasvatustoimisto
_________________________________________________________________________________________________________

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi