Suunnittelutarve tai poikkeaminen


Suunnittelutarve

Suunnittelutarvealueelle rakennettaessa tarvitaan ennen varsinaisen rakennusluvan käsittelyä kaupunginhallituksen hyväksymä suunnittelutarveratkaisupäätös. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määräykset siitä, milloin tulee soveltaa suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä. Suunnittelutarvehakemuksen käsittelyaika on hakemuksesta riippuen yleensä 1-2 kuukautta.

Poikkeaminen

Suunnitteilla olevalle rakennushankkeelle, joka on vastoin yleis- tai asemakaavaa tai jonka alueella on voimassa rakennuskielto, voidaan erityisestä syystä myöntää poikkeus säännöistä. Poikkeamisluvan ratkaisee hankkeesta riippuen joko kaupunginhallitus tai ympäristökeskus. Kaupunginhallituksen käsittelemän poikkeamisluvan käsittelyaika on yleensä 1-2 kuukautta. Ympäristökeskuksen käsittelemän poikkkeamisluvan käsittelyaika on yleensä useita kuukausia.

Hakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus tai poikkeamishakemus tehdään lomakkeella, joka täytetään kaikilta osin. Lomakkeessa annetaan tiedot luvan hakijasta, rakennuspaikasta ja toimenpiteestä. Lisäksi hakemuksessa annetaan selvitys, minkä säännöksen nojalla tai mistä säännöksistä lupaa haetaan.

Lupahakemukseen on liitettävä seuraavat liiteasiakirjat:

Rakennuspaikan hallintaoikeus
Selvityksenä omistus-/hallintaoikeudesta käytetään yleensä otetta lainhuutorekisteristä tai lainhuudatusasian pöytäkirjasta tai jäljennöstä kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta.

Ennakkoluvat, lausunnot, tiedottaminen ja muut selvitykset
Lupahakemukseen liitetään selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä silloin, kun rakentaminen tapahtuu asemakaava-alueen ulkopuolelle. Asemapiirustukseen tulee merkitä sakokaivojen, käsittelyjärjestelmän ja jätevesien purkupaikat. Ympäristönsuojelusihteeri antaa järjestelmästä oman lasunnon annetun selvityksen perusteella. Hakija suorittaa naapurien kuulemisen ja tiedottamisen rakennuspaikalla. Naapurien kuuleminen voidaan suorittaa hakijan niin halutessa myös viranomaisen toimesta, tällöin siitä peritään kuitenkin hakijalta voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Virallinen karttaote
Lupahakemukseen tulee liittää kolmena sarjana virallinen karttaote, jonka luvan hakija voi pyytää suoraan kaavoitus- ja mittaustoimesta. Virallinen karttaote sisältää rakennuspaikalla voimassaolevat kaava-/rakentamistiedot ja otteen peruskartasta.

Asemapiirustus
Asemapiirustus tulee toimittaa kolmena sarjana ja siitä tulee käydä ilmi ne asiat jotka on edellytetty Suomen rakentamismääräyskokoelmassa A2.

Pääpiirustukset poikkeamiseen
Pääpiirustukset tulee toimittaa tarvittaessa kolmena sarjana nidottuna A4 kokoon (pääsuunnittelijan nimikirjoituksella varmennetut). Määräykset ja ohjeet suunnitelmista Suomen rakentamismää-räyskokoelmassa A2.


Muuta huomioitavaa

Lupahakemuksesta ja siihen liitettävistä selvityksistä on syytä neuvotella pääsuunnittelijan kanssa ennen lupahakemuksen jättämistä rakennusvalvontaan.Lupahakemusasiakirjat tulee olla selkeästi kirjoitettuna, mieluimmin kirjoituskoneella täytettynä. Liitepiirustukset tulee taittaa A4-kokoon niin, että ne mahtuvat taitetun lupahakemuksen väliin. Tarkasta aina pääsuunnittelijan kanssa ennen lupahakemuksen jättämistä rakennusvalvontaan, että kaikki luvassa tarvittavat asiakirjat ovat asiallisesti täytetty ja tarvittavat liitteet mukana ja oikein nidottuna. Rakennusvalvonnasta saa tarvittaessa lisätietoja hakemuksen täyttämiseen.

Suunnittelutarve- tai poikkeamishakemus jätetään rakennusvalvontatoimistoon.

Hakijan on hyvä muistaa, että asiallisesti koottu ja täytetty lupahakemus tulee käsiteltyä joustavasti ja nopeasti.

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi