13. Pyykölä kaupunginosan asemakaavan laajennus

Tekninen lautakunta on 18.10.2021 päättänyt 13. Pyykölä kaupunginosan asemakaavan laajentamisesta.

Asemakaavan laajennusalue rajoittuu pohjoisessa Kehäkatuun, idässä asemakaavoitettuun Penttilänpuiston puistoalueeseen ja lännessä sekä etelässä yleiskaavan mukaiseen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeseen. 

Asemakaavoitettavan alueen sijainti

Asemakaavoitettava alue on kaupungin omistuksessa ja kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Alueella on voimassa 3.6.2020 hyväksytty yleiskaava, jossa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Asemakaava laaditaan kaupungin omana työnä. Tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinpientaloalueen rakentaminen yleiskaavassa merkityllä tavalla. Tarkoitus on laatia yksi luonnos jota työstetään suunnittelun edetessä.

Alueelle laaditaan kaavoituksen yhteydessä myös hulevesisuunnitelma, jossa esitetään alueen hulevesien johtaminen.

Asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtävillä 28.10 - 11.11.2021 välisen ajan.

 

Tekninen lautakunta on 24.5.2022 § 45 hyväksynyt 18.3.2022 päivätyn teknisen keskuksen laatiman asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen ja  päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti 30 vuorokauden ajaksi. 

Nähtävillä oleva materiaali:

Kuulutus nähtävilläolosta
Kaavaluonnos
Kaavaselostus liitteineen 
Hulevesisuunnitelma
Jätevesisuunnitelma

 

Lisätietoja:
Tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi
p. 044 4793250
kyosti.rajaniemi@oulainen.fi