Asiakasmaksut

Oulaisten kaupunki perii sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailta palvelua antavan yksikön ja palvelun mukaan joko hoitopäivä-, ylläpito-, poliklinikka-, käynti- tai palvelumaksua.

Oulaisten kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviin maksuihin sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia (734/1992) ja -asetusta (912/1992). Niistä sosiaali- ja terveyspalveluista, joista ei säädetä erikseen asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, peritään maksu, kuten tässä taksassa on määrätty.

Oulaisten kaupungin asiakasmaksut 1.1.2022 (PLTK 14.12.2021 § 106)

Lisäksi on eräitä erityisryhmiä koskevia ohjeita, kuten vammaisuuteen perustuvia, ulkokuntalaisia ja sotainvalideja. Näistä säädetään Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa.

Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostetuissa palveluissa peritään asiakkaalta samat maksut ja korvaukset kuin kaupungin tuottamista vastaavista palveluista.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä vastaanottoajoista peritään 15 vuotta täyttäneeltä maksu. Asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Asiakasmaksun alentaminen ja/tai perimättä jättäminen

Asiakasmaksulain 11 § 1 momentin mukaan kunta voi alentaa tai jättää perimättä maksun silloin kun sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä myös, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu aina yksilölliseen tilannearvioon. Maksualennusten ja vapautusten yleisenä perusteena pidetään toimeentulotukinormeja.

Suurempien laskujen osalta asiakkaan on myös mahdollista sopia maksusuunnitelmasta laskuttajan kanssa, jos laskun maksaminen kerralla ei ole mahdollista. Maksusuunnitelma tehdään asiakaskohtaisen harkinnan mukaisesti.

Asiakasmaksun alentamista tai siitä vapauttamista voi hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä ilmi, mistä maksuista alennusta tai vapautusta haetaan ja mistä alkaen sekä millä perusteilla. Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja menoista tositteineen. Hakemus osoitetaan Oulaisten kaupunki, perusturvalautakunta, Lautatarhankatu 7 A, 86300 OULAINEN

Muutoksenhaku

Asiakasmaksusta annettuun päätökseen tai laskuun voi vaatia oikaisua Oulaisten kaupungin perusturvalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen katsotaan saapuneen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös tai lasku on postitettu, ellei asiassa muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös/lasku, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Oulaisten kaupunki, perusturvalautakunta, Lautatarhankatu 7 A, 86300 OULAINEN viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.