Määräaikainen resurssiopettaja

Julkaistu: Ke 23.09.2020 klo 11:05

Haetaan määräaikaista resurssiopettajaa Oulaisten yläkouluun 12.10. - 19.12.2020 väliseksi ajaksi. Tehtävä voi jatkua myös keväällä.


Opetettavia tunteja on 24h/vko, joista 9 tuntia on ruotsia, loput tunnit hän toimii resurssina muiden aineiden tunneilla.
Resurssiopettaja toimii myös muiden opettajien sijaisena

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Oulaisten kaupunki, sivistystoimisto, Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen.

Kaksi määräaikaista koulunkäynninohjaajaa

Julkaistu: Ke 23.09.2020 klo 11:05

Haettavana Oulaisen yläkoulussa kaksi määräaikaista koulunkäynninohjaajaa 12.10.2020 - 19.12.2020 väliseksi ajaksi. Tehtävät voivat jatkua keväällä. Työaika on 30 h/vko.

Tehtävään valitun tulee ennen työsopimuksen tekemistä toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikoslain edellytä rikosrekisterinote.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Oulaisten kaupunki, sivistystoimisto, Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen

Sosiaalityöntekijä

Julkaistu: Ti 22.09.2020 klo 12:10

Kiinnostaako sinua vaihteleva työ ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen? Mikäli hallitset lastensuojelun sosiaalityön käytännöt sekä toimintaa ohjaavan lainsäädännön ja olet kiinnostunut lapsiperheiden parissa tehtävästä työstä, saatat olla juuri etsimämme henkilö.
Etsimme Oulaisten kaupungin perusturvaan SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ lastensuojelupalveluihin

Lastensuojelun sosiaalityöntekijänä työsi sisältää sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaista palvelutarpeen arviointia, lapsen asioista vastaavana työntekijänä toimimista avohuollon ja sijaishuollon piirissä oleville lapsille. Oulaisten kaupungissa on kehitetty monialaista perhekeskustoimintaa ja kehittämistyö jatkuu tavoitteellisesti kaupungin toimijoiden kanssa. Oulainen on mukana Pohjois-Suomen monialaisessa lastensuojelutyön kehittämishankkeessa 2020-2022. Olet osa sosiaalitoimiston sosiaali- ja kriisipäivystystiimiä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työparina toimii sosionomi.

Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksen tekoon sekä tiimityöhön. Sinulta toivomme innovatiivista, ammatillista ja asiakaslähtöistä työotetta sekä kokemusta sosiaalityöstä. Meillä on tarjota tiimityöhön sitoutunut ja vahvan työyhteisöllisen tuen omaava työyhteisö. Meillä on mahdollisuus etätyöhön. Työnohjaus ja lakimiespalvelut on järjestetty.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen KVTES:n ja työnvaativuuden (TVA) mukaan.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain (504/2002) 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Sairaanhoitaja

Julkaistu: Ti 22.09.2020 klo 12:00

Avoinna VASTAAVAN HOITAJAN VIRANSIJAISUUS, vanheimpainvapaan 16.11.2020 - 6.10.2021 ajaksi

Vastaavan hoitajan tehtäviin kuuluvat kehitysvammaisten palvelukoti Koivulan esimiestehtävät, työvuorosuunnittelu ja vastuu hoitotyöstä sekä osallistuminen yksikön sairaanhoitajan työtehtäviin. Vastaava hoitaja toimii myös asuntolan esimiehenä ja toimii tarvittaessa työparina avohuollossa.

Pätevyysvaatimuksena vastaavan hoitajan viransijaisuuteen on sairaanhoitajan (AMK) tutkinto ja riittävä perehtyneisyys ja työkokemus kehitysvammahuollosta.

Virka on kunnallisen eläkelain, KVTES:n, kaupungin hallintosäännön ja perusturvan johtosäännön alainen.

Valitun on ennen viransijaisuuden vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.


Hakemukset tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta (myös kopiot opinto- ja työtodistuksista) www.kuntarekry.fi.

Psykologi

Julkaistu: Pe 18.09.2020 klo 14:43

Haemme perheneuvolaan PSYKOLOGIA, työaika 2-3 päivää viikossa

Haemme psykologia perheneuvolan työryhmään, johon kuuluu psykologin ohella sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Lasten psykiatrin palvelut hankitaan ostopalveluina. Työ on laaja-alaista lasten ja heidän perheidensä kanssa tehtävää tutkimus-, hoito-, konsultaatio- ja verkostotyötä. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta toimia joustavasti moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Hakijalta edellytetään laillistetun psykologin pätevyyttä. Perheneuvolan psykologin virkaa hakeneiden eduksi katsotaan perheneuvolan erikoistumiskoulutus (asetus 608/05) tai muu soveltuva psykoterapiakoulutus. Hakijoilta toivotaan perehtyneisyyttä kasvatus- ja perheneuvonnan tehtäviin.

Virkaan valittavan tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain (524/2002) edellyttämä rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, voit esittää myös palkkatoiveesi.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi.

Määräaikainen luokanopettaja

Julkaistu: Ke 16.09.2020 klo 16:00

Haettavana määräaikainen 1-2 luokan luokanopettaja Jokiraitin koulun Lehtopään yksikköön ajalle 2.11.2020- 4.6.2022. Tehtävään sovelletaan 3 kk:n koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Oulaisten kaupunki, sivistystoimisto, Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen.
Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikoslain edellyttämä rikosrekisterin ote.

Työtoiminnan ohjaaja

Julkaistu: To 10.09.2020 klo 13:00

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja työpajalle
Etsimme joukkoomme työpajalle innostunutta myönteisen asenteen omaavaa työtoiminnan ohjaajaa, jolle kuuluvat myös työpajan esimies tehtävät. Tarjoamme haastavan, mielenkiintoisen ja tavoitteellisen tehtävän hyvässä työyhteisössä.

Oulaisten kaupungin perusturvan työpaja on tarkoitettu ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömille. Pajalla on nuoria ja aikuisia, joista pääosa toimivat työpajalla kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella. Kuntouttava työtoiminnan tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Työpajan yhteyteen tullaan lähiaikoina kokoamaan aiempaa monipuolisemmin Oulaisten kaupungin ja eri toimijoiden työllisyyspalveluja.

Tehtävä edellyttää:
- kokemusta erilaisten ihmisten parissa työskentelystä
- johtamistaitoja
- hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
- monipuolisia kädentaitoja
- hallinnollista osaamista; talouden seurantaa, raportointia ja laskujen tiliöintiä
- organisointikykyä ja osaamista itsenäiseen työhön
- B-ajokorttia

Eduksi katsotaan kokemus työvalmennuksesta, päihde- ja mielenterveystyöstä, esimiestyöstä, ryhmä- ja yksilövalmennuksesta ja sosiaalipalveluista.
Kelpoisuus vaatimuksena on ammatillinen koulutus ja työkokemuksen kautta hankittu ammattitaito ja osaaminen.

Palvelussuhteenehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Sosiaalityöntekijä

Julkaistu: To 10.09.2020 klo 12:08

Kiinnostaako sinua vaihteleva työ ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen?
Etsimme Oulaisten kaupunkiin SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ lapsiperheiden palveluihin

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja neuvonta, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit ja avohuollon suunnitelmallinen sosiaalityö. Sosiaalityöntekijä on osa perhepalvelutiimiä, jossa on mukana lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja kolme perhetyöntekijää. Työtä tehdään sekä itsenäisesti että työpareittain. Toimit vuorollasi virka-ajan sosiaalipäivystyksessä ja oman alasi asiantuntijana lapsiperhepalvelujen verkostossa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksen tekoon sekä tiimityöhön. Toivomme sinulta innovatiivista, innokasta ja asiakaslähtöistä työotetta sekä kokemusta sosiaalityöstä. Näkemystäsi toivotaan myös perhekeskusmallin paikalliseen kehittämiseen. Meillä on tarjota tiimityöhön sitoutunut ja vahvan työyhteisöllisen tuen omaava työyhteisö. Meillä on mahdollisuus etätyöhön ja työnohjaus järjestetään. Työn tueksi on järjestetty lakimiespalvelut. Kaupungin perhekeskus-toimintamalli on kehittymisvaiheessa.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 12 §).

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen KVTES:n ja työnvaativuuden (TVA) mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain (504/2002) 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Resurssilastenhoitaja

Julkaistu: To 10.09.2020 klo 09:32

Oulaisten kaupungin varhaiskasvatukseen haetaan neljää (4) resurssilastenhoitajaa ajalle 2.11.2020 - 31.5.2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Tarkoituksena on vahvistaa lasten oppimisen tukea sekä henkilöstön ja lasten hyvinvointia vahvistamalla henkilöstön ammatillisuutta mahdollistamalla aikaa pedagogiseen tavoitteelliseen keskusteluun, jonka kautta avautuisi mahdollisuus uuden toimintakulttuurin luomiseen sekä oppimisen tuen uudenlaisten toimintamallien kehittämiseen. OKM:n rahoituksen avulla palkatut resurssilastenhoitajat (4 hlö) vapauttavat muuta henkilöstöä kehitystyöhön.

Resurssilastenhoitajana toimit Laukkalinnan ja Metsolan päiväkodeissa kaikissa ryhmissä vuorollaan, yleensä kaksi viikkoa kerrallaan yhdessä yksikössä. Toivomme, että olet positiivinen ja sinulta löytyy joustavuutta sekä sopeutumiskykyä äkillisiin tilannemuutoksiin. Tiimityöskentelytaidot ja kyky oma-aloitteiseen toimintaan yhdessä muun kasvatusyhteisön kanssa katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimus on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus, joka määräytyy varhaiskasvatuslain (540/2018) 28 §:n mukaan. Ennen tehtävän vastaanottamista on toimitettava lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 4kk koeaikaa.

Sosiaalityöntekijä

Julkaistu: Ke 12.08.2020 klo 11:00

Haemme sosiaalityöntekijöitä sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Hakuaikaa on jatkettu 2.10.2020 saakka.

Arjen turvan takaaja, haasteita pelkäämätön sosiaalityön ammattilainen. Tule luomaan uutta Oulun eteläisen alueen sosiaali- ja kriisipäivystyksen yksikköä Oulaisiin!

Oulun eteläisen alueen sosiaali- ja kriisipäivystys on moniammatillinen työyhteisö, jossa työskentelee 9 työntekijää. Yksi työntekijöistä on tiimivastaava. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tiimivastaava osallistuu myös asiakastyön tekemiseen. Hänen lisäkseen työyhteisöön kuuluu 4 sosiaalityöntekijää ja 4 psykiatrista sairaanhoitajaa. Päivystysyksikkö on Oulaisten kaupungissa PPSHP:n Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen yhteydessä. Tarjoamme näköalapaikan erittäin mielenkiintoisessa sosiaali- ja kriisipäivystystyön kentässä. Pääset työskentelemään niin sosiaali-, kuin kriisityönkin parissa.

Oulun eteläisen alueen sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa Oulaisten kaupungin, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska), Kärsämäen kunnan, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen (Haapavesi ja Pyhäntä), Kalajoen kaupungin (Kalajoki, Merijärvi), Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen (Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi), Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän (Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki) ja Siikalatvan kunnan virka-ajan ulkopuolella kiireellisten sosiaalipalveluiden järjestämisestä ja traumaattisten tilanteiden akuutista kriisiavusta sekä psykososiaalisesta tuesta. Virka-aikainen sosiaali- ja kriisipäivystys säilyy kuntien hoidettavavana. Sosiaali- ja kriisipäivystystyössä on kiireellisen asiakastyön lisäksi paljon yhteistyötä eri viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tehtävä edellyttää:
- sosiaali- ja kriisipalveluiden laaja-alaista kokemusta
- kykyä toimia itsenäisesti sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiantuntijana
verkostoissa ja kehittää sitä edelleen yhdessä tiimin kanssa
- valmius tehdä päivystysvuoroja
- ajokorttia ja oman auton käyttöä työn liikkuvuuden takia
- organisointikykyä ja osaamista itsenäiseen työhön
- sujuvat tietotekniset taidot

Arvostamme lisäkoulutusta kriisityöstä sekä kokemusta sosiaali- ja kriisipäivystyksessä työskentelystä.
Kelpoisuus vaatimukset: sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Palvelussuhteenehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Tehtäväkohtainen palkka 3535€/kk + lisät.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilaki 48 § rokotussuojaa. Laki velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta. Valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Rekisteriote ei saa olla 6kk vanhempi. Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Terveyskeskuslääkärin sijaisuus

Julkaistu: Pe 14.02.2020 klo 09:30

Terveyskeskuslääkärin sijaisuus vapaana vaikka heti! Otamme töihin yhden tk-lääkärin kevääksi ja vielä toisenkin lisäksi kesän ajaksi, alkaen vaikkapa touko-kesäkuulla. Mahdollisuus jatkaa pidempäänkin halutessasi. Tk-lääkärin monipuolinen työnkuva, mahdollisuus tehdä halukkuutesi mukaan päiväpäivystyksen ja kiireettömän vastaanoton lisäksi kouluterveydenhuoltoa ja neuvolaa.

Lyhytaikaiset sijaisuudet Oulaisissa

Julkaistu: Pe 29.01.2016 klo 13:00

Tämän ilmoituksen kautta voit hakea Oulaisten kaupungin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin.

Tarjoamme sijaisuuksia terveyskeskukseen, vanhainkotiin, kotihoitoon, kehitysvammatyöhön, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä ruoka- ja siivouspalveluihin.

Kauttamme sijaisuuksiin työllistyvät lähihoitajat, sairaanhoitajat, lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, perhepäivähoitajat, laitoshuoltajat, keittiötyöntekijät, henkilökohtaiset- tai ryhmäavustajat, opettajan sijaiset sekä näiden alojen opiskelijat.

Käy jättämässä hakemuksesi Kuntarekryn järjestelmään, niin olet mukana sijaisrekisterissä. Mikäli teet jo meille sijaisuuksia järjestelmän ulkopuolella, käythän silti rekisteröitymässä sijaiseksi, jotta tietosi löytyvät järjestelmästä.

Hakijan tulee esittää haastattelussa työ- ja tutkintotodistukset. Opiskelijoilla tulee olla opintorekisteriote suoritetuista opinnoista. Lasten kanssa työskenteleviltä edellytetään voimassa olevaa rikostaustaotetta.

Esimiehet antavat mielellään lisätietoja omien toimialojen keikkatöihin liittyen.

PERUSTURVAKESKUS
Kehitysvammatyö: kehitysvammahuollon johtaja, p. 044 4793288
Kotihoito: kotihoidon johtaja Raija Jauhiainen, p. 044 4793540
Vanhustyö: vastaava hoitaja Raija Hietamäki, p. 044 4793721

TERVEYSKESKUS
Terveyskeskus: hoitotyön johtaja Irene Enlund, p. 044 4793463
Vastaanottopalvelut ja neuvola: osastonhoitaja Heidi Laitila, p. 044 4793452
Vuodeosasto: osastonhoitaja Päivi Keskitalo, p. 044 4793626

SIVISTYSKESKUS
Sivistystoimi: sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola, p. 044 4793240
Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen johtaja, p. 044 4793287
Laukkalinnan päiväkoti: päiväkodin johtaja, p. 044 4793672
Metsolan päiväkoti: päiväkodin johtaja, p. 044 4793665
Jauhinkankaan koulu: koulun johtaja Ville Rahkola, p. 044 4793678
Jokiraitin koulu (Lehtopää ja Matkaniva): koulun johtaja Jussi Salmela, p. 044 4793684
Juho Oksan koulu ja Piipsjärven koulu: rehtori Jarmo Mäkinen, p. 044 4793301
Petäjäskosken koulu: koulun johtaja Riikka Maijanen, p. 044 4793694
Yläkoulu: rehtori Tuomas Heinonen, p. 044 47933349
Lukio: rehtori Tapio Matinlauri, p. 044 47933311
Ruokapalvelut: ruokapalvelupäällikkö Silja Ukonmurto-Pynnönen, p. 044 4793666

TEKNINEN KESKUS
Siivouspalvelut: siivouspäällikkö Hanne Stark-Vierimaa, p. 044 4793249

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@oulainen.fi