Rakennusjärjestyksen uusiminen

Oulaisten kaupungissa on aloitettu rakennusjärjestyksen uusimistyö

Oulaisten kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna 2002.Rakennusjärjestyksen uusiminen on tarpeen, koska maankäyttöä ja rakentamista koskeva lainsäädäntö on viime vuosina monilta osin muuttunut. Nykyinen rakennusjärjestys on sen vuoksi vanhentunut ja vaatii päivitystä. 

Sisällöllisten tavoitteiden lisäksi on tarkoitus selkeyttää rakennusjärjestyksen määräyksiä ja rakennetta pyrkien ymmärrettäviin ja mahdollisimman yksinkertaisiin ja selkeisiin määräyksiin. Lisäksi tavoitteena on selventää alueita ja periaatteita, milloin ja mihin tarvitaan suunnittelutarveratkaisu

Alkuun tavoitteena oli, että uusi rakennusjärjestys hyväksyttäisiin vuoden 2021 loppuun mennessä. Tavoitteita on muutettu  siten, että uusi rakennusjarjestys tulisi voimaan helmi-maaliskuussa 2023.

Rakennusjärjestyksen uudistamista valmisteleva työryhmä:

  • Rakennustarkastaja Veijo Hemmilä
  • Tekninen johtaja Markku Ketonen
  • Kaavavalmistelija Kaija Mikkola
  • Valvonta- ja lupalautakunnan puheenjohtaja Heikki Hautala
     

Rakennusjärjestyksen uusimista koskeva Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävänä 18.2.-12.3.2021 välisen ajan teknisessä keskuksessa, kaupunginkirjastolla sekä nettisivuilla.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty aikataulun osalta, uusi täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä tästä linkistä sekä teknisessä keskuksessa ja kaupunginkirjastolla.

Valvonta- ja lupalautakunta on 5.4.2022 hyväksynyt rakennusjärjestysluonnoksen ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten 14.4 - 6.5.2022 väliseksi ajaksi  tekniseen keskukseen, kaupungin nettisivuille sekä kaupunginkirjastolle. Kunnan jäsenillä sekä osallisilla ja viranomaisilla on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen rakennusjärjestysluonnoksesta 6.5.2022 mennessä.

Saadun palautteen ja lausuntojen perusteella on rakennusjärjestysluonnos muokattu rakennusjärjestysehdotukseksi. Valvonta- ja lupalautakunta on kokouksessaan 14.6.2022 hyväksynyt rakennusjarjestysehdotuksen ja päättänyt asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 1.8 - 30.8.2022 väliseksi ajaksi tekniseen keskukseen, os. Lautatarhankatu 7 A, Oulaisten kaupunginkirjastoon, os. Sahankatu 2 sekä Oulaisten kaupungin nettisivuille osoitteeseen www.oulainen.fi/rakentaminen.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksen johdosta on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävilläloajan päättymistä valvonta- ja lupalautakunnalle, os. Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen tai sähköpostitse osoitteeseen rakennustarkastaja@oulainen.fi tai kaupunki@oulainen.fi.

Nähtävillä oleva aineisto: 

Nähtävilläolokuulutus

Rakennusjärjestysehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

Lisätietoja:  

Rakennustarkastaja Veijo Hemmilä    
p. 044 4793231

veijo.hemmila@oulainen.fi

Kaavavalmistelija Kaija Mikkola
p. 044 4793264
kaija.mikkola@oulainen.fi