Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja myönnetään vammaiselle henkilölle tilanteissa, joissa hän ei voi saada tarvitsemiaan palveluja muun lain nojalla. Vammaispalvelujen tarkoitus on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään sekä parantaa yksilöllisiä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia. Pääsääntöisesti vammaispalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Vammaispalveluissa ei ole varallisuuteen perustuvaa harkintaa.

Vammainen on henkilö, jolla on pitkäaikaisia vammasta tai sairaudesta johtuvia erityisiä vaikeuksia selviytyä jokapäiväisen elämän toiminnoista. Vammaisuus määritellään jokaisen haettavan palvelun kohdalla erikseen; vammaisuus syntyy vamman aiheuttamien yksilöllisten rajoitusten ja ympäristöolosuhteiden yhteissummana.

Vammaispalvelujen tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota tavanomaisen elämän toimintojen sujumiseen; asumiseen, työssäkäyntiin, opiskeluun, osallistumiseen, liikkumiseen, asioimiseen ja vapaa-ajan toimiin, jokapäiväisen elämän toimintoihin.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia voi hakea läpi vuoden (jatkuva hakuaika). Hakijan tuloja ja varallisuutta ei palveluja myönnettäessä huomioida, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammaisten palveluja voi saada henkilö jolla vammansa tai muun syyn johdosta on oikeus erityishuoltona toteutettaviin palveluihin, jos hän ei muiden ns. normaalipalvelujen tai muiden lakien kautta saa riittävästi tukea.

Palvelujen tavoite on edistää henkilön ja hänen läheistensä arkea tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnan tasa-arvoista jäsenyyttä ja turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito eri-ikäisenä ja erilaisissa elämänvaiheissa. Kehitysvammaisten erityishuollon palveluja toteutetaan laadittujen yksilöllisten palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien mukaisesti.

Kehitysvammaisten erityispalveluja ovat:
- palvelusuunnittelu ja avohuollon ohjaus
- päivä- ja työtoiminta
- asumispalvelut
- tilapäinen hoito
- tutkimukset ja laitoshoito
- muut yksilölliset tukitoimet
- virkistys- ja leiritoiminta
- avotyö

Tarvittavat päätökset palveluista tehdään perusturvassa. Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä avohuollon työntekijöihin.

Erityislasten tilapäishoito

Tilapäishoidon tarkoituksena on tukea perheiden jaksamista. Tilapäishoitojaksot antavat erityislasten ja -nuorten vanhemmille hengähdystauon. 
Tilapäishoitoa järjestetään Toimintakeskus Silmun tiloissa osoitteessa Rohtokuja 8 D 4-5. Sisäänkäynti ovesta D 5.

Ilmoittautumiset tulee tehdä kahta viikkoa ennen ja peruutukset viimeistään viikkoa etukäteen. Mahdollisia vapaita paikkoja voi äkillisissä tilanteissa tiedustella ilmoittautumisajan jälkeen. Tilapäishoitoon voi lapsi tulla myös päivähoitoon, jos ei yötä halua olla pois kotoa. Ilmoittautuneille lapsille lähetetään kirje ja taustatietolomake.

Tilapäishoidosta peritään ylläpitomaksua 11,40 €/vrk.

Tilapäishoidon päivät:

6.-8.11.2020
20.-22.11.2020

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Vuokko Lukkari, vs. kehitysvammahuollon ohjaaja vuokko.lukkari@oulainen.fi  puh. 044 4793 288
Sanna Pirnes, Koivulan vastaava hoitaja  puh. 044 4793 500

Tilapäishoidon puhelin: 044 4793 390 (perumiset, tiedustelut ym.)
Numero on käytössä tilapäishoitoviikonloppuina!


Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäiväkerho Juho Oksan koululla, os. Kaarikatu 3.

Kouluikäisten lasten aamu- ja iltapäivähoitoa sekä koulujen loma-aikojen hoitoa, os. Kaarikatu 3. 

Ohjaajina Sari Eilola p. 044 4793 596 ja Marjo Salmela, p.044 4793593

Asuntola

Rohtokuja 8 B 
86300 OULAINEN
p. 044 4793345 hoitaja paikalla klo 7.00-21.00

Ohjattua ja tuettua asumispalvelua aikuisille. Mahdollisuus vakinaisen asumisen lisäksi tilapäiseen asumiseen lomapaikalla. 

Sopulan vastaava hoitaja Sanna Pirnes, p. 044 4793500

Koivula

Valonkuja 3
86300 OULAINEN
p. 044 4793391

15–paikkainen kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö. Autettua ja ohjattua asumista ympärivuorokautisesti. Vakinaista asumista sekä tilapäishoitoa lomapaikalla. 

Koivulan vastaava hoitaja Sanna Pirnes, p. 044 4793500

Toimintakeskus Silmu

Rohtokuja 8 D 4-5
86300 OULAINEN
p. 044 4793570 ja 044 4793571

15-paikkainen työ- ja toimintakeskus pääasiassa kehitysvammaisille asiakkaille. Puu-, tekstiili- ja askartelutöitä, alihankintatöitä ja päivätoimintaa. Avoinna arkisin klo 8.00-16.00. Tiloissa myös myymälä. 

 

Vs. Kehitysvammahuollon johtaja
Vuokko Lukkari 
p. 044 4793288

osoite: Lautatarhankatu 7 B, 2. kerros, 86300 Oulainen

Sosiaalityöntekijä
Pia Sipilä
p. 044 4793284

Palvelusihteeri
Eeva Hyytiäinen
p. 044 4793248

osoite: Lautatarhankatu 7 A, 1. kerros, 86300 Oulainen


Vammaisneuvosto