Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja myönnetään vammaiselle henkilölle tilanteissa, joissa hän ei voi saada tarvitsemiaan palveluja muun lain nojalla. Vammaispalvelujen tarkoitus on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään sekä parantaa yksilöllisiä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia. Pääsääntöisesti vammaispalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Vammaispalveluissa ei ole varallisuuteen perustuvaa harkintaa.

Vammainen on henkilö, jolla on pitkäaikaisia vammasta tai sairaudesta johtuvia erityisiä vaikeuksia selviytyä jokapäiväisen elämän toiminnoista. Vammaisuus määritellään jokaisen haettavan palvelun kohdalla erikseen; vammaisuus syntyy vamman aiheuttamien yksilöllisten rajoitusten ja ympäristöolosuhteiden yhteissummana.

Vammaispalvelujen tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota tavanomaisen elämän toimintojen sujumiseen; asumiseen, työssäkäyntiin, opiskeluun, osallistumiseen, liikkumiseen, asioimiseen ja vapaa-ajan toimiin, jokapäiväisen elämän toimintoihin.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia voi hakea läpi vuoden (jatkuva hakuaika). Hakijan tuloja ja varallisuutta ei palveluja myönnettäessä huomioida, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammaisten palveluja voi saada henkilö jolla vammansa tai muun syyn johdosta on oikeus erityishuoltona toteutettaviin palveluihin, jos hän ei muiden ns. normaalipalvelujen tai muiden lakien kautta saa riittävästi tukea.

Palvelujen tavoite on edistää henkilön ja hänen läheistensä arkea tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnan tasa-arvoista jäsenyyttä ja turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito eri-ikäisenä ja erilaisissa elämänvaiheissa. Kehitysvammaisten erityishuollon palveluja toteutetaan laadittujen yksilöllisten palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien mukaisesti.

Kehitysvammaisten erityispalveluja ovat:

  • palvelusuunnittelu ja avohuollon ohjaus
  • päivä- ja työtoiminta
  • asumispalvelut
  • tilapäinen hoito
  • tutkimukset ja laitoshoito
  • muut yksilölliset tukitoimet
  • virkistys- ja leiritoiminta
  • avotyö


Tarvittavat päätökset palveluista tehdään perusturvassa. Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä avohuollon työntekijöihin.

Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäiväkerho Juho Oksan koululla, os. Kaarikatu 3.

Kouluikäisten lasten aamu- ja iltapäivähoitoa sekä koulujen loma-aikojen hoitoa, os. Kaarikatu 3. 

Ohjaajina Sari Eilola p. 044 4793 596 ja Marjo Salmela, p.044 4793593

Rohtokujan tukiasunnot

Rohtokuja 8 B 
86300 OULAINEN
p. 044 4793345 hoitaja paikalla klo 7.00-21.00

Ohjattua ja tuettua asumispalvelua aikuisille. Mahdollisuus vakinaisen asumisen lisäksi tilapäiseen asumiseen lomapaikalla. 

Sopulan vastaava hoitaja vs. Päivi Ervasti, p. 044 4793500

Koivula

Valonkuja 3
86300 OULAINEN
p. 044 4793391

15–paikkainen kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö. Autettua ja ohjattua asumista ympärivuorokautisesti. Vakinaista asumista sekä tilapäishoitoa lomapaikalla. 

Koivulan vastaava hoitaja vs. Päivi Ervasti, p. 044 4793500

Toimintakeskus Silmu

Rohtokuja 8 D 4-5
86300 OULAINEN
p. 044 4793570 ja 044 4793571

Toimintakeskus Silmu tarjoaa asiakkaille päivätoimintaa. Silmu on avoinna asiakkaille klo 9.00-14.00.

Silmun ohjaaja Katja Anttila, p. 044 4793570

 

Kehitysvammahuolto

Sosiaalityöntekijä (Haapavesi)
Oili Marjamäki
p. 044 7591326


Lomakkeita:


Vammaisneuvosto