Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi

 

Oulaisten kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt 16.1.2019 § 4 käynnistää Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavan ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Oulaisten Karahkan alueelle. Kaava-alueelle (Karahka) suunnitellaan yhteensä  25 uuden tuulivoimalan rakentamista. Voimalan maksimikorkeudeksi tutkitaan kolmea eri vaihtoehtoa: 230, 240 metriä tai 250 metriä korkeita voimaloita.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Karahkan tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa ympäristövaikutusten arviointi- (YVA) ja kaavamenettelyn yhdistämistä. Menettelyssä syntyy sekä yleiskaava että hankkeen YVA. Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arviointi jakautuu kahteen vaiheeseen; ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaan (julkaistaan osana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vireilletulovaiheessa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (julkaistaan osana kaavan valmisteluaineistoa, eli kaavaluonnosta). Yleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Alueen sijainti

 

Yhdistetty yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 23.1 - 28.2.2019 välisen ajan teknisessä keskuksessa, os. Lautatarhankatu 7 A. Suunnitelma on tulostettavissa  alla olevista linkeistä sekä luettavissa tulostettuna versiona myös kaupungin kirjastossa, os. Sahankatu 2.

 

Linkit nähtävillä olleisiin asiakirjoihin:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Hanke- ja prosessikuvaus

Luontoselvitys-luonnos

Kuulutus

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-suunnitelmasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

Ehdotusvaihe

Tekninen lautakunta on 28.5.2020 § 56 päättänyt asettaa Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston MRL:n 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 15.6.2020 - 21.8.2020  väliseksi ajaksi. Aineisto on nähtävillä alla olevista linkeistä sekä paperisena versiona kaupungin teknisessä keskuksessa, Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen.  Aineisto on nähtävillä myös Pyhäjoen ja Merijärven kuntien kunnanvirastoilla ja molempien kuntien internetsivuilla. Lisäksi aineisto on nähtävillä paperiversiona myös Oulaisten kaupunginkirjastossa, os. Sahankatu 2. Asiakirjoja ja suunnitelmia koskevat muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti nähtävänäoloaikana osoitteella Oulaisten kaupunki, Tekninen lautakunta, Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunki@oulainen.fi 

 

Linkit nähtävillä olleisiin asiakirjoihin:

Yleiskaavaehdotus 1:10 000

Kaavaselostus  ja ympäristövaikutusten arviointiselostus

Liitteet:

Liite 1, vastine OAS-YVA-suunnitelmavaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin

Liite 2, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Liite 3, Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet

Liite 4_1 Melu- ja varjostusmallinnusten selvitys 

Liite 5 Luontoselvitys liitteineen

Liite 6 Argeologinen inventointi

Liite 7 Tuulivoimapuiston tekninen kuvaus

Liite 8 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin

Liite 9 Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ja sen huomioiminen kaavaehdotuksessa

Liite 10 Asukaskyselyn yhteenveto

Liite 11 Ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi

 

Linkki havainnevideoon (kuvattu Honkarannantieltä)

https://www.vsb.energy/fi/fi/hankkeet/karahka-oulainen/detail/news/karahkan-tuulipuiston-havainnevideo/

 

Yleiskaavan hyväksyminen ja  osittainen voimaantulo

Oulaisten kaupunginvaltuusto on 3.2.2021 § 3 hyväksynyt osayleiskaavaehdotuksen. Hyväksymispäätöksestä tehtiin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus ei koske koko kaava-aluetta. Oulaisten kaupunginhallitus on päätöksellään 10.5.2021 § 193 määrännyt kaavan tulemaan voimaan niiltä osin kuin valitus ei kaava-aluetta koske. Karahkan tuulivoimayleiskaava on tullut voimaan lukuun ottamatta voimaloita 3, 4, 5 ja 6 kiinteistöillä 563-874-1-2, 563-404-49-11, 563-402-32-3 ja 563-402-190-0 sekä myllyjen lounaispuolella sijaitsevia kiinteistöjä 563-404-3-43, 563-404-13-17, 563-404-13-24, 563-404-105-0, 563-402-28-15, 563-402-32-1, 563-402-32-6, 563-402-32-5, 563-402-2-77, 563-402-2-78, 563-402-2-28 ja 563-402-2-351.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antama välipäätös Dnro 20253/03.04.04.04.16/2021) 29.6.2021 kieltää lisäksi valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon yleiskaavassa osoitettujen voimaloiden nrot 2, 7, 13, 14, 15, 16, 17  ja 18 koskevien tv-1 –alueiden osalta. Tämä koskee kiinteistöjä 563-402-7-150, 563-402-190-0, 563-404-27-16, 563-404-1-185, 563-404-105-0, 563-404-27-17, 563-404-49-10, 563-874-1-2, 563-404-11-19, 563-404-11-49, 563-404-11-64, 563-404-11-63, 563-404-17-4, 563-404-31-7, 563-404-49-9 sekä tv-1-alueiden väliin jääviä kiinteistöjä 563-404-49-12,563.404-49-6, 563-404-878-19, 563-404-49-8 ja 563-404-13-43.

Voimaan tullut osayleiskaavakartta     

 

Kaavaselostus

 

 

Yhteystiedot:

Kaavoittaja ja menettelyvastaava:
Oulaisten kaupunki
Tekninen johtaja Markku Ketonen
044 4793250
markku.ketonen@oulainen.fi

Yhteysviranomainen:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Ylitarkastaja Liisa Kantola
+ 358295038340
liisa.kantola@ely-keskus.fi

Konsultti:

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

Kaavan laadinta:
Arkkitehti Janne Tolppanen
044 2787307
janne.tolppanen@fcg.fi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely:
projektipäällikkö Leila Väyrynen
0405412306
leila.vayrynen@fcg.fi