Keskustan osayleiskaavan päivitys

Keskustan osayleiskaavan päivitys

 

Suunnittelualue on nykyinen keskustan osayleiskaava-alue, jonka pinta-ala on 2431 ha. Suunnittelualue kattaa Oulaisten kaupungin keskustan sekä sen välittömät lähialueet.

 

Yleiskaava laaditaan osittain MRL 72 §:n mukaisena sellaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena.

 

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä Oulaisten kaupungin teknisessä keskuksessa ja kotisivulla (www.oulainen.fi) 1.11 – 30.11.2018 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty 3.5.2019 ja 6.2.2020

 

Linkki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite, viranomaisneuvottelun muistio

 

Osayleiskaavaluonnos on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti  laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 22.5. - 20.6.2019 välisen ajan.  Kaavan laatija on antanut vastineet nähtävilläoloaikana saatuihin palautteisiin ja lausuntoihin.

 

Osayleiskaavatyön yhteydessä on tehty myös kaava-aluetta koskeva hulevesiselvitys ja -suunnitelma.

 

Tekninen lautakunta on 11.2.2020 hyväksynyt osayleiskaavan tarkistusta koskevan osayleiskaavaehdotuksen ja päättänyt asettaa sen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 24.2 - 24.3.2020 väliseksi ajaksi.

 

Mahdolliset muistutukset osayleiskaavaehdotuksen johdosta on tehtävä kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä tekniselle lautakunnalle, osoite Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunki@oulainen.fi

 

Linkit osayleiskaavamateriaaleihin:

 

Osayleiskaavaehdotus

Kaavaselostus

Kaavoittajan vastineet luonnosvaiheen palautteisiin

Luontoselvitys

Maisema- ja taajamakuvaselvitys

Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys ja inventointi

Maaperäselvitys

Liikenneselvitys

Asukas- ja työpaikkaselvitys

Argeologinen selvitys

Meluselvitys

Tärinäselvitys

Uuden liikerakennuksen kaupallisten ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Lastausalueen luontoselvitys

 

Hulevesiselvitys

- valuma-aluekartta

- tulvakartta

- suunnitelmakartta

- raportti

 

 

Yhteystiedot:

Tekninen johtaja Markku Ketonen
044 4793250

Kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Mikkola
044 4793264

email:
etunimi.sukunimi@oulainen.fi