Keskustan osayleiskaavan päivitys

Keskustan osayleiskaavan päivitys

 

Suunnittelualue on nykyinen keskustan osayleiskaava-alue, jonka pinta-ala on 2431 ha. Suunnittelualue kattaa Oulaisten kaupungin keskustan sekä sen välittömät lähialueet.

 

Yleiskaava laaditaan osittain MRL 72 §:n mukaisena sellaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena.

 

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä Oulaisten kaupungin teknisessä keskuksessa ja kotisivulla (www.oulainen.fi) 1.11 – 30.11.2018 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty 3.5.2019 ja 6.2.2020

 

Linkki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite, viranomaisneuvottelun muistio

 

 

Osayleiskaavatyön yhteydessä on tehty myös kaava-aluetta koskeva hulevesiselvitys ja -suunnitelma.

 

Osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 24.2.2020 - 24.3.2020. 

 

Kaupunginvaltuusto on 3.6.2020 § 19 hyväksynyt osayleiskaavaehdotuksen. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

 

Linkit osayleiskaavamateriaaleihin:

 

Osayleiskaavaehdotus

Kaavaselostus

Kaavoittajan vastineet luonnosvaiheen palautteisiin

Luontoselvitys

Maisema- ja taajamakuvaselvitys

Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys ja inventointi

Maaperäselvitys

Liikenneselvitys

Asukas- ja työpaikkaselvitys

Argeologinen selvitys

Meluraportti

Tärinäselvitys

Uuden liikerakennuksen kaupallisten ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Lastausalueen luontoselvitys

 

Hulevesiselvitys

- valuma-aluekartta

- tulvakartta

- suunnitelmakartta

- raportti

 

 

Yhteystiedot:

Tekninen johtaja Markku Ketonen
044 4793250

Kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Mikkola
044 4793264

email:
etunimi.sukunimi@oulainen.fi