Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvaa hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tukea maksetaan kotona hoidettavasta vanhuksesta, vammaisesta tai sairaasta, joka muuten olisi selvästi laitoshoidon tarpeessa tai laitoksessa oleva vanhus voitaisiin kotihoidon tuen turvin hoitaa kotona, esim. vuodepotilas tai jatkuvaa valvontaa vaativa vanhus.

Omaishoidon maksuluokkia on kaksi, joista perusmaksuluokka on 409 € ja erityismaksuluokka on 817 €.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti.

Omaishoidontukiasioita hoitaa Raija Jauhiainen, p. 044 4793540, raija.jauhiainen@oulainen.fi

Omaishoitajien vapaapäivät/lyhytaikaispaikat

Sas-hoitaja Virpi Takalo-Eskola, p. 044 4793557, järjestelee lyhytaikaispaikkoja avustaen näin mm. omaishoitajia, jotta he voivat pitää heille kuuluvat vapaapäivät.
Lyhytaikaispaikoilla tuetaan myös kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään.

Lyhytaikaispaikkoja on Oulaisissa tällä hetkellä Rantakartanon Lepolan yksikössä.