Vammaisneuvosto

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 28 §)

Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvoston toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Vammaiseuvoston jäsenissä on edustettuna vammaisjärjestöjen jäseniä.

Jäsenet:
Hannu Salonpää, pj.
Heikki Mattila
Marja-Leena Myllylä
Jouko Ollila
Tarja Saukko
Riikka Törmälä
Marja-Leena Vesaharju
Hannu Yppärilä