Järjestyssäännöt

Oulaisten lukion järjestyssäännöt 2019-2023

1. Sääntöjen tehtävä on edistää sisäistä järjestys, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. (Lukiolaki §40)

Säännöt ovat voimassa työsuunnitelman mukaisten koulupäivien aikana, lukion ja opiskelijoiden järjestämissä yhteisissä tilaisuuksissa lukion alueella ja toimitiloissa sekä matkoilla. Niitä noudattavat ja noudattamista valvovat kaikki kouluyhteisön jäsenet.

Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti voidaan kurinpidollisesti rangaista. Ensisijaisena toimenpiteenä on kuitenkin aina keskustelu opiskelijan kanssa. Kurinpidosta on säädetty lukiolain 7 luvussa.

2. Koulupäivä muodostuu lukujärjestyksen mukaisista oppitunneista. Opiskelijoiden on oltava oppitunnin alkaessa opetuspaikassa tehtävät tehtyinä ja tarvittavat välineet mukana. Välitunnit voi viettää koulun tiloissa. Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja annettuja ohjeita. Koulun yhteiset tilaisuudet koskevat kaikkia opiskelijoita. Vapaatuntien aikana saa poistua lukion alueelta.

3. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololle ole perusteltua syytä. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja vältettävä toimintaa, joka voi vaarantaa muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta ja terveyttä. (Lukiolaki 30§)

Päihteiden, huumeiden ja tupakkatuotteiden käyttö tai säilytys ei ole sallittua lukion tiloissa, piha-alueella eikä yhteisissä tilaisuuksissa. Koulujen näkyvässä läheisyydessä ei pidä tupakoida. (Lastensuojelulaki ja Tupakkalaki)

4. Kaikki kouluyhteisön jäsenet huolehtivat siitä, että luokat, koulurakennus ja ympäristö säilyvät viihtyisinä ja turvallisina. Jokainen on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Tapaturman sattuessa toimitaan ohjeistuksen mukaan. Tiloissa ja alueella liikutaan turvallisesti ja rauhallisesti. Kulkuvälineet ja päällysvaatteet säilytetään niille varatuissa paikoissa. Moottoriajoneuvoliikenne piha-alueella ja sen kulkuväylillä on kielletty. (Pelastuslaki)

5. Lukiolain §33 mukaisesti lukiossa toimii opiskelijakunta. Opiskelijat voivat muodostaa myös työryhmiä tai yhdistyksiä. Tässä tarkoituksessa he saavat julkaista ja levittää painotuotteita ja muuta tiedotusmateriaalia rehtorin luvalla sovituissa paikoissa. Heillä on oikeus rehtorin luvalla käyttää koulun välineistöä ja koulun tiloja toimintaansa. Toiminta ei saa häiritä koulun normaalia toimintaa eikä viihtyvyyttä.

6. Lukiolain §40 perusteella ao. lautakunta hyväksyy säännöt. Niitä voidaan muuttaa muutosesityksin. Esityksen hyväksymisestä päättää opiskelijakunnan, huoltajien ja opettajien lausuntojen jälkeen ao. lautakunta. Säännöt tulevat voimaan välittömästi hyväksynnän jälkeen.

Lukion opiskelunohjeessa on tarkemmin ja asiantasaisemmin kuvattu tarvittava ja oikea toiminta eri tilanteissa. Lukion turvallisuussuunnitelmassa on kuvattu toiminta poikkeustilanteissa.