Tonttijako ja kiinteistönmuodostus

Tonttijako

Tonttijaolla osoitetaan, kuinka asemakaavan mukainen korttelialue jaetaan tonteiksi. Tonttijako voidaan laatia joko yksityisen maanomistajan tai kaupungin aloitteesta. Tonttijaon laatii ja hyväksyy kaupungin kiinteistöinsinööri tai hänen siihen tehtävään määräämänsä lain määräämät edellytykset täyttävä viranhaltija. Oulaisten kaupungissa kiinteistöinsinöörin  tehtäviä hoitaa tehdyn sopimuksen mukaisesti maanmittauslaitoksen maanmittausinsinööri (DI). 

Ensimmäinen tonttijako laaditaan kaupungin kustannuksella. Yksityisen maanomistajan hakemasta tonttijaon muutoksesta peritään maanomistajalta hyväksytyn taksan mukainen hinta.

Tontin lohkominen

Oulaisten kaupunki on luopunut 1.1.2022 lähtien rekisterinpidosta, joten tontin lohkomistoimitukset suorittaa ja kiinteistörekisterinpidosta vastaa maanmittauslaitos.

Tonttijaon mukainen tontti lohkotaan itsenäiseksi kiinteistöksi tontin lohkomistoimituksella. Lohkomistoimitus tulee vireille tontin omistajan hakemuksesta. Tontin lohkomista haetaan maanmittauslaitokselta. Luovutetun määräalan ollessa kysymyksessä lohkomistoimitus tulee vireille automaattisesti, kun kirjaamisviranomainen on myöntänyt määräalalle lainhuudon.

Tontin lohkomisen maastotyöt suoritetaan ennen toimituskokouksen pitämistä, jolloin tontti merkitään maastoon tonttijaon edellyttämällä tavalla. Mahdolliset kadonneet rajamerkit ja uudet rajamerkit rakennetaan. Vanhat rajat käydään ja määrätään tarvittaessa.  

Lohkomistoimituksessa pidetään toimituskokous, jossa käsitellään tontin lohkomisen edellytykset, joita ovat yhteneväinen omistus ja kiinnitykset. Toimituksessa käsitellään myös tontin alueeseen kohdistuvat vanhat  rasitteet ja tarvittaessa perustetaan uusia rasitteita. Toimituskokoukseen kutsutaan tontin omistajan lisäksi asianosaiset rajanaapurit ja rasiteoikeuden haltijat. Maanmittauslaitos perii tontin lohkomistoimituksesta  kiinteistön omistajalta toimitusmaksun kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaan. https://www.maanmittauslaitos.fi/hinnasto/maanmittauspalvelut

Otteet kiinteistötietojärjestelmästä

Voit tilata teknisestä keskuksesta seuraavia maksullisia oikeaksi todistettuja otteita ja todistuksia:

  • Lainhuutotodistus
  • Rasitustodistus
  • Kiinteistörekisteriote
  • Kiinteistörekisterin karttaote
  • Vuokraoikeustodistus
  • Käyttöoikeusyksikköote

Otteet ovat saatavissa koko Suomen alueelta. Otteita myyvät myös maanmittauslaitos ja maistraatit.

img028.jpg

Yhteystiedot:
Tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi
p. 044 4793250
kyosti.rajaniemi@oulainen.fi

Kaavoitusinsinööri Sanna Vähäkangas
p. 044 4793264
sanna.vahakangas@oulainen.fi 

Maanmittauslaitos/
Maanmittausinsinööri (DI)
Markus Kuusela
p. 0295314856

Maanmittauslaitos/
Toimitusinsinööri Aapo Oulasmaa
p. 0504014554

 

Oulaisten viimeisimmät
Tonttijaot & Tonttijaon muutokset