Kaavoitus ja maankäyttö

Tekninen keskus vastaa Oulaisten kaupungissa tehtävästä yleis- ja asemakaavojen sekä muiden maankäyttösuunnitelmien laadinnasta, konsulttityönä tehtävien suunnitelmien valvonnasta sekä kaupunkirakenteen, kaupunkikuvan ja kaupunkiympäristön kehittämisestä. Kaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA), valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava.  

Tekninen keskus hoitaa valmisteltavien ja vahvistettujen kaavojen sisältöä koskevan asiakaspalvelun, osallisten yhteydenotot kaavojen valmisteluvaiheessa sekä kuntalaisten tarvitsemat kaavalliset selvitykset. Työhön kuuluu lisäksi lausuntojen antaminen suunnittelutarvealueratkaisuja, poikkeamispäätöksiä ja maisematyölupia varten sekä rakennusvalvontaan liittyvä katselmustoiminta.

Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MRL 7 §).

Kaavoituskatsaus 2024

Asemakaavoitus

Kunnat vastaavat asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Kaavoitusta ohjaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Ohjausmuotoja ovat mm. vuosittain järjestettävät kehittämiskeskustelut sekä yksittäisiä kaavoja koskevat viranomaisneuvottelut ja muut työneuvottelut.

Oulaisissa kaavoitusviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Kaavoittajana toimii tekninen johtaja.

Ajantasainen kaavayhdistelmä Oulaisten kaupungin karttapalvelussa.

Yleiskaavat

Yleiskaava ohjaa kaupungin maankäytön suunnittelua yleispiirteisesti ja pitkäjänteisesti. Se voi käsittää koko kunnan tai osan siitä, jolloin nimityksenä on osayleiskaava. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Yleiskaavat ovat oikeusvaikutteisia, ellei niistä toisin päätetä. 

Oulaisten kaupungissa ei ole laadittu koko kaupungin kattavaa yleis­kaavaa.

Voimassa olevat osayleiskaavat:

Keskustan päivitetty osayleiskaava , kaavaselostus

Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaavakartta (2022)kaavamääräykset 2022, kaavaselostus 2022, selvitykset, kaavaselostus (vanha kaava)

Pyhäjoen rantaosayleiskaava, kaavaselostus

Maaselänkankaan tuulipuisto-osayleiskaava, kaavaselostus

Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaava, kaavaselostus ja ympäristövaikutusten arviointi

 

Yleiskaavakartat määräyksineen myös Oulaisten karttapalvelusta.

Maakuntakaavoitus

1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja vahvistettu 23.11.2015. Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan 7.12.2016. Päätös on saanut lainvoiman 2.2.2017.  Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on kokouksessaan 11.6.2018 § 5 hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan. 3. vaiheessa käsitellään myös tuulivoima-alueet  Oulaisten osalta.

Lisätietoja maakuntakaavoituksesta Pohjois-Pohjanmaan liiton kotisivuilta.

 

Yhteystiedot:
Oulaisten kaupungin tekninen keskus
Lautatarhankatu 7A
86300 Oulainen

Tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi
p. 044 4793250

Kaavoitusinsinööri Sanna Vähäkangas
p. 044 4793264

email: etunimi.sukunimi@oulainen.fi