Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Hautakangas Wind Oy (OX2 Finland Oy) suunnittelee tuulivoimapuistoa Oulaisten kaupungin eteläosaan. Suunnittelualueelle suunnitellaan enintään noin 40 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on Oulaisissa enintään 250 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6-10 megawattia (MW), jolloin kokonaisteho olisi arviolta noin 240─400 MW. Oulaisten kaupunki on hyväksynyt kaavoitussopimuksen laatimisen hankkeen osalta kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.05.2021 (§ 36).

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Hankkeelle toteutetaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, joka tavoitteellisesti tulee etenemään rinnakkain kaavamenettelyn kanssa. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Oulaisten kaupunginvaltuusto.

Suunnittelualue tarkentuu kaavoitusprosessin edetessä ja alueelle tehtyjen selvitysten tulosten perusteella.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 30.6.2021 § 70 hyväksynyt yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville. Suunnitelma on tulostettavissa alla olevista linkistä sekä luettavissa tulostettuna versiona myös kaupungin kirjastossa, os. Sahankatu 2 sekä teknisessä keskuksessa os. Lautatarhankatu 7 A.

Aineistoon voi tutustua myös Ympäristö.fi -sivuilla osoitteessa https://www.ymparisto.fi/rahkolantuulivoimaYVA

Osallistumis- ja arviointisuunitelma

Kuulutus OAS:n nähtävilläolosta

Oulaisten kaupunki
Tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi
044 4793250
kyosti.rajaniemi@oulainen.fi 


Kaavoituksesta vastaava konsultti:

FCG Finnish Consulting Group Oy
Projektipäällikkö
Kristina Salomaa
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
puh: +358 44 298 2006
kristina.salomaa@fcg.fi 

 

Hankevastaava:

Hautakangas Wind Oy
OX2 Finland Oy 
Lapinlahdenkatu 1 C
00180 Helsinki
www.ox2.com/fi/

Projektipäällikkö Heli Harjula
puh: +358 40 66 82 304
heli.harjula@ox2.com

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomainen: 

Saara-Kaisa Konttori
Ympäristöasiantuntija
saara-kaisa.konttori@ely-keskus.fi
puh: 0295 038 022, vaihde 0295 038 000

Luonto ja alueidenkäyttö -yksikkö
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu