Rahkakurun tuulivoimapuiston osayleiskaava

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoima-alueen rakentamista Merijärven kunnan ja Oulaisten kaupungin alueelle. Suunnittelualue sijoittuu Rahkakurun alueelle, noin 9 kilometriä Merijärven kunnan taajamasta koilliseen ja noin 10 kilometriä Oulaisten kaupungista luoteeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 2430 hehtaaria, joista Oulaisten kaupungin alueella noin 160 hehtaaria.

Hankkeessa on tarkoitus rakentaa enintään 25 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Kunkin voimalan yksikköteho on noin 7-10 MW ja koko tuulivoima-alueen kokonaisteho on noin 175-250 MW. Sähkö on tarkoitus siirtää Fingridin sähkönsiirtoverkkoon noin 11 kilometriä pitkällä voimajohdolla hankealueen pohjoispuolta.

Hanke edellyttää kokonsa puolesta ympäristövaikutustenarvioinnin menettelyä (YVA-menettely), joka toteutetaan erillisenä prosessina kaavoituksen rinnalla ja jota valvoo ELY-keskus. YVA selvittää, voidaanko hanke toteuttaa ilman merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Oikeusvaikutteinen osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukaisena, jolloin tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.10.2023 76§ hyväksynyt kaavoitusta koskevan aloitteen ja samalla hyväksynyt aloitteen mukaisesti kaavanlaatijaksi ja konsultiksi A-Insinöörit Civil Oy:n. Osayleiskaava on tullut vireille, kun kaavoitusaloitteen pohjalta laadittu kaavoitussopimus on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 18.12.2023 386§.

 

Yhteystiedot:
Oulaisten kaupungin tekninen keskus
Lautatarhankatu 7A
86300 Oulainen

Tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi
p. 044 4793250

Kaavoitusinsinööri Sanna Vähäkangas
p. 044 4793264

email: etunimi.sukunimi@oulainen.fi