Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Jokiraitin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on kartoittaa koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta, kirjata asian suhteen jo tehdyt toimenpiteet ja selvittää, miten koulu voi toimia lisätäkseen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koulussa. Suunnitelma käydään läpi vuosittain ja siihen päivitetään tilanteeseen mahdollisesti tulleet muutokset, koulutukset ja tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät tapahtumat, kartoitukset ja niiden tulokset sekä projektit. Tämä suunnitelma on tehty ottaen huomioon sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon että yhdenvertaisuuteen liittyvät seikat. 

Tässä suunnitelmassa tasa-arvolla viitataan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvään tasa-arvoisuuteen. Koulu on kaikille avoin paikka ja Jokiraitin koulussa pidetään tärkeänä ja arvokkaana sitä, että jokainen koulun oppilas voi tuntea käyvänsä koulua turvallisessa ympäristössä ja tulee hyväksytyksi riippumatta siitä, mitä sukupuolta edustaa tai mikä hänen seksuaalinen suuntautumisensa on.  

Tasa-arvolaki kieltää oppilaitoksissa tapahtuvan syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Tämän lisäksi koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksissa tehdään järjestelmällistä ja suunnitelmallista työtä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Oppilaitosten tulee myös ennaltaehkäistä syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Tämän suunnitelman tarkoitus on taata lain vaatiman järjestelmällisen ja suunnitelmallisen työn toteutuminen Jokiraitin koulussa. 

Yhdenvertaisuudesta puhuttaessa tasa-arvon käsite laajenee. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Sukupuoli, ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen tai ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, vamma, terveydentila, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy ei saa vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin saada erilaisia palveluita tai osallistua koulutukseen.  

Perusoikeudet kuuluvat ihan jokaiselle ihmiselle, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan. (yhdenvertaisuus.fi; yhdenvertaisuuslaki 6 §.) Yhdenvertaisuuslain (1 §) tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. 

Yhdenvertaisuuslaissa (6 §) todetaan, että koulutuksen järjestäjän on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi sekä huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön osa-alueet 

Opetuksen järjestäminen 

Jokiraitin koulussa opetus järjestetään siten, että jokainen oppilas saa opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Koulussa huolehditaan siitä, että oppilaan oikeus maksuttomaan opetukseen, oppikirjoihin, tarvittaviin työvälineisiin, työaineisiin ja muuhun oppimateriaaleihin sekä oppilashuoltoon ja laissa määriteltyihin opintososiaalisiin etuihin ja palveluihin toteutuu. 

Jokiraitin koulussa rakennetaan jatkuvasti turvallista opiskeluympäristöä, jossa oppilailla on hyvä olla. Yhdenvertaisuuslain mukaisesti ketään ei aseteta eriarvoiseen asemaan. Opetuksen järjestämisessä ja toteuttamisessa huolehditaan siitä, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet koulutukseen. Koulussa pidetään huolta siitä, ettei esimerkiksi älylaitteen tai tietokoneen puute hankaloita tai estä opiskelua ja tehtävien tekemistä.  

Koulussa opetus järjestetään siten, että opiskeluympäristö sopii jokaiselle oppilaalle huolimatta sukupuolesta tai muista ominaisuuksista. Koulussa jokaiselle annetaan mahdollisuus oppia juuri itselle sopivalla tavalla. Opetus järjestetään sukupuolisensitiivisesti. Sukupuolisensitiivisen opetuksen järjestämisellä tarkoitetaan sitä, että jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi ilman, että niihin liitetään sukupuoleen liittyviä ennakko-odotuksia tai -käsityksiä.  

Opintosuoritusten arviointi 

Opintosuoritusten arviointi perustuu valtakunnallisessa, kuntakohtaisessa ja koulukohtaisessa suunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Oppilaiden ikä- ja kielitaso huomioiden, heitä ohjataan asettamaan omalle oppimiselleen tavoitteita ja arvioimaan niiden toteutumista. Arvioinnissa ei verrata oppilaiden keskinäisiä suorituksia ja saavutuksia, eikä arviointi koskaan perustu henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

Arviointi on jatkuvaa, monipuolista ja ohjaavaa. Arvioinnissa käytetään erilaisia toimintatapoja ja oppilaalle annetaan jatkuvaa palautetta. Oppilaille annetaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin. Käyttäytyminen arvioidaan aina erikseen, eikä se vaikuta eri oppiaineista saataviin arviointeihin. Oppilaalla ja huoltajalla on aina oikeus saada tietoa siitä, miten arviointiperusteita on sovellettu oppilasta arvioitaessa. Arvosanat annetaan yhdenvertaisin perustein ja koulussa pidetään yllä yhtenäistä arviointikulttuuria. 

Elämänkatsomus, vakaumus ja mielipide 

Jokiraitin koulussa erilaisiin elämänkatsomuksiin, vakaumuksiin ja mielipiteisiin suhtaudutaan avoimesti ja kunnioittavasti. Erilaisia elämänkatsomuksia ja vakaumuksia pyritään tuomaan esiin koulun arjessa, jotta henkilöstöllä ja oppilailla olisi mahdollisuus tutustua niihin ja tarvittaessa myös rikkoa mahdollisia ennakkoluuloja ja stereotypioita.  

Kouluruokailussa erilaiset vakaumukset ja erityisruokavaliot otetaan huomioon.  

Virallisessa tiedotuksessa ja henkilökunnan antamassa ohjeistuksessa kunnioitetaan erilaisia vakaumuksia ja arvopohjia.

Etninen tausta, kansallisuus ja kieli 

Jokiraitin koulussa käytetään tarvittaessa tulkkauspalvelua, jotta kodin ja koulun yhteistyötä voidaan toteuttaa huolimatta siitä, mikä oppilaan ja/tai huoltajan äidinkieli on. Arjen viestinnässä huomioidaan, että tärkeät viestit menevät kotiin ymmärrettävässä muodossa.  

Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon erilaiset ajattelu- ja toimintatavat sekä rakennetaan yhteistä ymmärrystä siitä, miten arki saadaan toimivaksi. Kuunnellaan eri kulttuureista tulevien toiveita ja tarpeita ja otetaan ne huomioon opetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Monikulttuurisuuden käsite nähdään juuri niin moniulotteisena kuin se todellisuudessa on. Monikulttuurisuuden ajatellaan olevan positiivinen ja merkityksellinen resurssi, joka täydentää kokonaisuutta ja on luonnollinen osa koulun arkea. Monimuotoista ja monikulttuurista osaamista pyritään hyödyntämään osana koulun päivittäistä toimintaa. 

Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti 

Jokiraitin koulussa jokaisen seksuaalista suuntautumista kunnioitetaan. Koulussamme rakennetaan hyväksyvää, erilaisuutta ja moninaisuutta arvostavaa, avointa ja sallivaa ilmapiiriä jatkuvasti, tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Koulussa kannustetaan, tuetaan ja edistetään erilaisten ihmisten kohtaamista ja arvostamista. 

Sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta keskustellaan oppitunneilla osana opetusta ja opetussuunnitelmaa. Oppiaineita ei ole määritelty sukupuolen kautta ja kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua kaikkeen toimintaan sukupuolesta riippumatta. Opetusryhmiä ei koosteta sukupuolisidonnaisesti pääsääntöisesti missään oppiaineessa, eikä sukupuoleen liitetä ennakko-oletuksia tai ennakkoluuloja.

Seksuaalinen häirintä ja sen ehkäisy 

Jokiraitin koulussa jokaisella oppilaalla ja henkilökunnan jäsenellä on oikeus turvalliseen ja häirinnästä vapaaseen arkeen. Kaikenlainen seksuaalinen häirintä on kiellettyä. Koulussa tiedostetaan se, että seksuaalinen häirintä pitää sisällään monenlaisia erilaisia osa-alueita. Tunne häirinnästä on aina subjektiivinen tunne, joka on ennen kaikkea kokijan määriteltävissä. Kaikki seksuaaliseen häirintään viittaavat toimet otetaan aina vakavasti ja selvitetään välittömästi.  

Oppilaiden kanssa keskustellaan laajasti jokaisen oikeudesta fyysiseen koskemattomuuteen. Oppilaille selvennetään, että jokainen ihminen määrittelee itse sen, kuka ja miten häntä saa koskea. Pidetään huolta siitä, että oppilaat ja henkilökunta tiedostavat seksuaalisen häirinnän eri osa-alueet ja muodot.

Vammaisuus ja terveydentila 

Jokiraitin koulussa ketään ei syrjitä vammaisuuden tai terveydentilan vuoksi. Oppilaalla ja henkilökuntaan kuuluvalla on oikeus itse päättää, mitä ja kuinka paljon hän haluaa terveydentilastaan tiedettävän ja kenellä on oikeus annettuun tietoon. Oppilaan huoltajan kanssa sovitaan aina tiedottamisesta. 

Koulussa pyritään tekemään kaikki tarvittavat erityisjärjestelyt ja tilanteessa, jossa kaikkia tarvittavia erityisjärjestelyitä ei ole mahdollista toteuttaa, annetaan tietoa kouluista, joissa erityisjärjestelyt on toteutettu tai mahdollista toteuttaa. Kaikki esteettömät kulkureitit merkitään selkeillä opasteilla. Viestintää kehitetään sellaiseen muotoon, joka saavuttaa kaikki vastaanottajat.  

Toiminta syrjintä- ja häirintätapauksissa 

EHKÄISEMINEN 

Jokiraitin koulussa kiinnitetään huomiota syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisemiseen. Koulussa käytetään seuraavia toimenpiteitä osana ennaltaehkäisevää toimintaa: 

 • Oppilaiden kanssa määritellään yhdessä tärkeitä käsitteitä ja keskustellaan niiden merkityksistä jatkuvasti, monipuolisesti ja avoimesti. 
 • Otetaan huomioon oppilaiden näkemykset, ajatukset ja ideat erilaisiin tapoihin ehkäistä syrjintää ja häirintää sekä edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
 • Järjestetään työpajoja, projekteja, juhlia ja tapahtumia, joissa kantavana teemana on yhdenvertaisuus ja tasa-arvo (esimerkiksi Minna Canthin päivä ja sukupuolten välinen tasa-arvo; monikulttuurisuusviikko ja yhdenvertaisuus jne.)
 • Koulutetaan henkilökuntaa ja tarjotaan erilaisia materiaaleja, ideoita sekä vinkkejä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä häirinnän ja syrjinnän ehkäisemiseksi.
 • Maailmankoulun materiaali yhdenvertaisuuden käsittelyyn: http://www.maailmankoulu.fi

PUUTTUMINEN 

Jos koulussa havaitaan syrjintää tai häirintää, puututaan siihen seuraavien toimenpiteiden kautta: 

 • Ensisijaisena vastuuhenkilönä on aina aikuinen, esimerkiksi opettaja tai joku muu henkilökuntaan kuuluva.
 • Selvitetään, onko kyseessä yksittäinen tapaus vai laajempi ilmiö. Jos kyseessä on yksittäinen tapaus, noudatetaan alla olevia toimenpiteitä. Jos taas kyseessä on laajempi ilmiö, sovitaan yhteisesti siitä, miten toimitaan. 
 • Tilanteesta keskustellaan asianosaisten kanssa ja selvitetään tapahtumien kulku. Keskustelussa huolehditaan siitä, että jokainen tulee kuulluksi. 
 • Keskustellaan ja sovitaan seuraamuksista sekä tilanteen seurannasta. Sovitaan yhteisesti syrjinnän ja/tai häirinnän loppumisesta ja sovitaan, mitä tapahtuu, jos se sopimuksesta huolimatta jatkuu.
 • Keskustelusta ilmoitetaan aina huoltajalle sekä vakavuusasteesta riippuen myös oppilashuoltohenkilöstölle. Jos huoltaja(t) niin toivoo, järjestetään uusi keskustelu, jossa myös huoltaja(t) on mukana.
 • Suoritetaan sovitut seuraamuksiin liittyvät toimenpiteet.
 • Seurataan tilannetta ja jos tilanne toistuu, kutsutaan paikalle tekijän (ja teon kohteen) huoltajat ja pohditaan yhdessä ratkaisuja tilanteeseen. Vakavammissa tilanteissa selvitetään, onko tarvetta ottaa yhteyttä lastensuojelun henkilöstöön ja/tai poliisiin. 
 • Oppilashuolto huolehtii siitä, että niin tekijä kuin teon kohde saavat tarvittavaa tukea.

LÄHTEET 

http://www.rauhankasvatus.fi/ 
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta:  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141329 
Opetushallitus: Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus – mitä se on? 
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/toiminnallinen_tasa_arvosuunnittelu_oppilaitoksissa/sukupuolitietonen_opetus 
Opetushallitus, 2015: Tasa-arvotyö on taitolaji, Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa 
Opetushallitus: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/toiminnallinen_tasa_arvosuunnittelu_opplaitoksissa/lain_velvoitteet 
https://www.tasa-arvo.fi/etusivu 
Yhdenvertaisuuslaki:  
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 
www.yhdenvertaisuus.fi